Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Stöd Barnens bästa gäller

DELA

Barnens bästa gäller

Många barn behöver insatser från flera olika håll, som skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. När flera kontakter och processer drar i gång kan det vara svårt för familjen att få en överblick av vad som sker. Därför behövs mer och tydligare samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

Bild

Detta var en av anledningarna till ett beslut att genomföra Barnens bästa gäller i Kronobergs län. Genom samarbete mellan aktörer ska fler barn fångas upp så att rätt åtgärd kan ges så tidigt som möjligt. Tanken är att skapa en trygg och säker uppväxt för barn 0-18 år genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

I den länsövergripande processen Barnens bästa gäller tas ett arbetssätt fram som heter Kronobarnsmodellen. Syftet med Kronobarnsmodellen är att identifiera barn i behov av tidiga insatser och att utveckla en beredskap för att identifiera och förbygga svårigheter för barn och familj. När samverkan kring ett barn inleds så krävs snabba vägar och ett gemensamt strukturerat arbetssätt och även gemensamma verktyg, som till exempel praxismodellen och barnets plan. Praxismodellen förklarar hur verksamheter ska jobba när det finns en oro kring ett barn. Barnets plan är ett verktyg som sammanställer samverkan, vem som gör vad, när och hur uppföljning sker.

Det handlar alltså om en process (Barnens bästa gäller! i Kronoberg) som tar fram ett arbetssätt (Kronobarnsmodellen) där vi har vissa gemensamma verktyg (exempelvis praxismodell och barnets plan).

Vid behov av flera aktörer runt ett barn, kan en barnets plan upprättas tillsammans med vårdnadshavare. Barnplanen är ett gemensamt planeringsverktyg för att säkerställa att samordnade insatser koordineras och följs upp. En barnets plan ägs av barnet och vårdnadshavare och följer med barnet mellan aktörer och över stadieövergångar om vårdnadshavare och barn godkänner det.

Målet är att få en barnetsbästa-ansvarig på varje verksamhetsområde från mödravården och fram till att barnet blir myndigt. Den personen ska sedan vara ytterst ansvarig för att en barnets plan upprättas vid behov i samråd med vårdnadshavare.

Region Kronoberg Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om det gemensamma arbetet och hur det hela startade.

Växjö kommuns arbete

Växjö kommun har under flera år arbetat med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa, pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet för att barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential. Arbetet med tidiga insatser fortsätter. Särskilt fokus ligger på samverkan mellan utbildningsförvaltning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och idéburen sektor genom att synliggöra gemensamma aktiviteter och insatser. Förvaltningen arbete och välfärd och utbildningsförvaltningen driver tillsammans kommunens utvecklingsarbete med Barnens bästa gäller, som är en del av den länsgemensamma processen.

Målet är att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade.

Carina Moser

Kontakt:

Carina Moser Verksamhetsutvecklare Förvaltningskontoret carina.moser@vaxjo.se

Save the date

Vid tre tillfällen anordnas under hösten 2021 en konferens som heter:
Barn och ungas bästa gäller i Växjö kommun - tidiga samordnade insatser. Det blir 30 november för förskolan, 1 december för grundskolan och 2 december för gymnasiet.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida