Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Andra yrkesroller — som inte är din

DELA

Andra yrkesroller — som inte är din

Idag ställer samhället höga krav på att lärare ska bemästra många olika yrken, men det är viktigt att ta hjälp av andra professioner när så behövs och inte försöka leva upp till allting själv, skriver försteläraren Karin Råhlin i den åttonde och sista delen i serien Ny som lärare.

Bild

På min förra arbetsplats hade någon satt upp ett inplastat citat på en av skolans toaletter. Det bestod av en lång lista attribut som tillskrevs dem som valt läraryrket. På köpet hade man fått bli även psykolog, kurator, sjukvårdare, ordningsvakt, hantverkare, skådespelare, en slags förälder.... Ja, citatet och listan var mycket längre än så och jag minns det inte i sin helhet men jag minns känslan av igenkänning varje gång jag läste det. För det är just så det är att vara lärare. Du blir så mycket mer än en kunskapsförmedlare.

Din kompetens och dina läraråtaganden tar slut någonstans. Det finns en osynlig vägg som du stöter i ibland och då är det dags att ta hjälp av andra. Skolan har ett kunskapsuppdrag som syftar till att främja lärande. Vidare finns ett fostransuppdrag där man tillsammans med hemmen ska främja elevers personliga utveckling. Men när du känner att det du gör för eleven inte hjälper eller ger någon som helst effekt, när samtalen och problematiken blir för svår och när du känner oro för eleven i fråga, behöver du som representant för skolan upprätta ett samarbete med andra aktörer. Kanske lämnar du i vissa fall över det mesta till dem.
Ta hjälp av dem som finns nära dig. Skolans elevhälsa till exempel. Den består ofta av speciallärare och/eller specialpedagoger, skolsköterska och skolkurator. Rådfråga dem. De har utbildning i att föra samtal med elever och det ingår i deras arbetsuppgifter. De kan också kontakta vårdnadshavare vilket ibland har en bättre effekt än om du som lärare gör det. Skolpsykologen är också till stor hjälp när du behöver handledning i olika frågor. Du kanske behöver handledning i hur du ska möta en elev eller en förälder så att det blir så bra som möjligt. Det kan i vissa avseenden också vara bra att skolpsykolog medverkar på möten med föräldrar som du i förväg vet kan bli extra svåra. Du är inte ensam och du ska inte arbeta ensam. Nyttja andras kompetenser så blir ni starkare tillsammans. Var inte rädd för att be om stöd och hjälp. Det blir ofta en fördel att göra det.

Skolan är skyldig att anmäla om man misstänker att en elev far illa. En sådan anmälan sker till socialtjänsten. Prata alltid med din chef innan du agerar. Var beredd på att skolan och socialtjänsten ser på eleven/barnet med lite olika ögon och infallsvinklar. Som lärare ser vi bara skolsituationen och inte så mycket annat. Ha förståelse för att era uppdrag skiljer sig åt. Låt detta bli en tillgång i ert samarbete istället för ett hinder. Du och dina kollegor som aktörer i skolan ska främst se till elevens kunskapsinhämtning och hur den kan fungera som bäst medan socialtjänsten i högre utsträckning ser till mående och familjesituation eller hemförhållanden. Var konkret i mötet. Du kan säga: Jag ser det här tydligt i skolan, men ni har säkert annan information som är viktig för helheten. Dessutom är det bra att berörd elev och dennes familj vet att ni jobbar tillsammans i samma riktning.

Ibland kan det hända saker som gör att polis behöver kopplas in. Det känns ofta bra då de poliser som arbetar mycket med och runt ungdomar besitter en stor kompetens. En god idé kan vara att bjuda in de poliser som är kopplade till skolans närområde att komma och prata med eleverna. Gör det i en icke krissituation en helt ordinär skoldag. Det är spännande och bra för både yngre och äldre elever. Genom att eleverna får chans att ställa frågor till poliserna utifrån den nivå de befinner sig på kan goda relationer etableras. Samma sak kan du göra med representanter ur skolans elevhälsa. Om skolkuratorn har varit och pratat i din klass och berättat vem hen är och vad hen arbetar med blir det mer avdramatiserat att göra ett besök hos hen.

I dagens samhälle finns en förväntan på att skolan ska lösa mycket mer än det som är dess primära uppdrag. Därför är det viktigt att komma ihåg att vi kan, och ska, ta hjälp av andra aktörer när behov uppstår. Vi bemästrar mycket men inte allt. Du som är ny i yrket är en tillgång i varje arbetslag och har samtidigt rätt att få stöd av andra.

Text: Karin Råhlin

Ny som lärare:
I en serie artiklar berättar Karin Råhlin vad hon samlat på sig om att vara handledare åt VFU-studenter och vad hon själv velat veta när hon började för drygt 20 år sedan. Det här är den åttonde och avslutande delen. Tidigare publicerade delar:

Samtalen med elever och föräldrar
Att bygga hållbara relationer
Ta kontrollen i klassrummet
Hitta strukturer
Skapa din yrkesroll
Väx genom kollegiala samtal
Fokusera på kärnverksamheten

Karin Råhlin

Kontakt:

Karin Råhlin Förstelärare Förvaltningskontoret karin.rahlin@vaxjo.se

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida