Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Vilka vägar går tillbaka till skolan?

DELA

Vilka vägar går tillbaka till skolan?

Boken Från hemmasittare till återvändare har det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i fokus och det ges konkreta förslag och exempel på hur arbetet genomförts på Kringlaskolan. Det gillar Malin Liljeqvist som läst.

Boken Från hemmasittare till återvändare

Boken Från hemmasittare till återvändare ger inspiration för skolutveckling inom närvaroarbete, tycker recensenten.

Titel: Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro
Författare: Sirkka Persson
Förlag: Lärarförlaget (2022)
Bra för: rektorer, elevhälsa och all skolpersonal
Plus: Vikten av att aldrig ge upp, det är aldrig för sent, genomsyrar hela innehållet och ger läsaren hopp och inspiration.
Minus: Det finns två bilagor, ett exempel på en förtydligande text och en checklista utifrån de didaktiska frågeorden. Hade gärna sett fler förtydligande bilagor samt reflektionsfrågor.

Sirkka Persson har lång erfarenhet inom skolans olika stadier, både som undervisande lärare, rektor och verksamhetsutvecklare. Hennes erfarenheter förstärker och förtydligar boken igenom. Boken berättar om arbetet som gjordes på Kringlaskolan i Södertälje, under hennes tid som rektor. Arbetet blev framgångsrikt och har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och har bland annat lett fram till utvecklande av ett så kallat Trygghetspaket.

Boken inleds med beskrivningar av hur författaren tolkat och använder benämningen hemmasittare och risk- och friskfaktorer kring skolfrånvaro. Därefter beskrivs hur Kringlaskolan arbetat med att finna individuella lösningar, i samverkan med elever och vårdnadshavare. Många exempel ges på anpassningar, digitala lösningar och hur det relationella arbetet har värdefulla och långtgående effekter för elever med problematisk frånvaro.

Kringlaskolan och andra skolor, som författaren kommit i kontakt med i sitt jobb som verksamhetsutvecklare, visar på att genom ett förebyggande arbete med att göra lärmiljöerna tillgängliga görs ett avgörande arbete för att förebygga frånvaro. Genom att göra skolor mer tillgängliga med anpassningar i de tre lärmiljöerna, fysisk, social och pedagogisk, har utvärderingar visat att skolnärvaro ökat och fler elever kan vara kvar i skolmiljön. Tillgänglighetsarbetet har exempelvis inneburit anpassningar i lärmiljön vad gäller ljud, ljus, möblering, uppbyggnad av lektioner, digitala genomgångar, relationer, sociala sammanhang och tillgång till hjälpmedel.

Boken beskriver hur arbetet med att öka skolnärvaro är ett lagarbete och hur viktig synen på elevers frånvaro är. Genom att ha eleven i centrum, använda vårdnadshavares kunskap om sina barn och med inställningen att elevgruppen hemmasittare vill vara i skolan men de kan inte – inte just nu i alla fall, bidrar dessa faktorer till att skapa en kultur på skolan som gynnar alla.

Även före pandemin och distansundervisning så utvecklade Kringlaskolan ett digitalt system där en kamera filmade undervisningen. Undervisningen kunde ges digitalt både i realtid och i efterhand. Syftet var att minska trösklar för att komma tillbaka till skolan, öka känslan av delaktighet och meningsfullhet samt måluppfyllelse. Greta Thunberg, som varit elev på skolan, uttalar sig i boken. Hennes beskrivningar och upplevelser visar på att Kringlaskolans arbete har haft påverkan och hur viktiga goda relationer och en för elever tillgänglig lärmiljö är.

Från hemmasittare till återvändare är en mycket bra handbok som beskriver hur skolor kan arbeta för att få tillbaka elever och behålla dem i skolan samt vikten av att aldrig ge upp. Boken är ett värdefullt tillskott och kan bidra till stöd för skolors närvaroarbete och utvecklande av lärmiljöer och skolkulturer, på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

Malin Liljeqvist,
specialpedagog Centrala barn- och elevhälsan

 

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida