Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Elevhälsoarbete engagerar alla på skolan

DELA

Elevhälsoarbete engagerar alla på skolan

Boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg är genuin tycker recensenten Sandra Österström. Den betonar elevhälsans viktiga arbete i olika led där alla på en skola är betydelsefulla och kan mötas i en liknande samsyn.

Boken Elevhälsa

Boken Elevhälsa utgår från sex olika utbildningstillfällen som kan användas för att kartlägga elevers olika förmågor, både individuellt och på gruppnivå.

Titel: Elevhälsa med kartläggning som verktyg
Författare: Jenny Karlsson och Anna Morell
Förlag: Gothia Kompetens (2021)
Bra för: Boken riktar sig till oss alla som jobbar i skolans elevhälsoarbete. Oavsett om du är pedagog, elevstödjare, skolsköterska, rektor eller psykolog.
Plus: Ett stort plus är att boken utgår från hur viktiga elevhälsoteamet är på skolan och hur mycket som kan göras i det främjande arbetet.
Minus: Saknar struktur för hur eleverna lyfts in i arbetet.

Boken är indelad i tre delar. Första delen lyfter bakomliggande kunskap som ökar förståelsen för kartläggningsmaterialet och arbetssättet. Den andra delen i boken ger ytterligare en kunskap om vad personalen på skolan behöver fördjupa sig i, innan de börjar använda materialet i skolan. Det sker i sex olika utbildningstillfällen för personalen att ta del av. Författarna betonar hur viktigt det är att all personal är med på samtliga delar och moment eftersom det är viktigt att mötas på samma nivå först för att kunna implementera arbetssättet på sin skola. Tredje delen i boken lyfter hur vi kan arbeta vidare för att genomföra det i verksamheten. Där finns det tydliga checklistor hur arbetet kan läggas upp varje månad.

Det finns ett tydligt fokus på eleverna och att anpassningar som görs är till hjälp för alla elever, utan att en specifik elev pekas ut. Vidare lyfter boken tydligt betydelsen av att se behov och förmågor hos eleverna. Det finns en tydlighet som jag uppskattar i boken i form av checklistor och reflekterande frågor. Det blir något konkret att använda sig utav. Fortlöpande i boken nämns olika källhänvisningar och studier, vilket jag uppskattar. Bra att boken innehåller värdefull kunskap, reflekterande frågor och tydliggör med hjälp av checklistor hur kartläggningen kan göras.

När jag läster boken så blir jag inspirerad och känner att det vore fantastiskt att få bli en del av ett sådant elevhälsoarbete. Sen märker jag hur mycket arbete det finns bakom. Det är något som tar år att införa i praktiken, med allt arbete innan för att öka kunskapen. Vilka möjligheter och förutsättningar som finns på olika skolor är en viktig parameter, likaså hur närheten till elevhälsopersonalen ser ut. Samtidigt värdesätter jag att boken lyfter det långsiktiga arbetet där det kollegiala lärandet är i fokus. Det finns hela tiden exempel på hur personal ska jobba i grupp med olika områden och frågor att mötas kring. Helt fantastiskt att få ett helt arbetssätt beskrivet på det sättet, vilket jag tror ger en stor trygghet att luta sig emot.

Även om inte hela arbetssättet appliceras på en skola, så går det hämta många värdefulla bitar att inspireras av och använda i mötet med både enskilda elever och på gruppnivå. Framförallt för att öka sin egen kompetens i mötet med utmanande situationer.

Precis som jag skrev ovan så kan jag uppskatta checklistor, men en annan del av mig tycker det är oerhört svårt att använda mig av listor. Det finns alltid nyanser som inte fångas upp och frågor som inte finns med. Jag saknade även en struktur för hur eleverna lyfts in i arbetet. Författarna lyfte det som viktigt, men jag tyckte inte det finns en tydlig struktur hur det ska göras enligt det här verktyget.

Det märks att författarna har en gedigen erfarenhet som de vill dela med sig av. Det är en bok jag kommer återvända till och använda mig av i jobbet, troligtvis dagligen på olika sätt. Jag kommer sprida vidare viktiga delar och hade gärna velat att mina arbetskamrater läste den och så vi kan mötas i samtal därefter.

Sandra Österström, skolsköterska på
skolorna i Tävelsås, Kalvsvik och Vederslöv

Nya böcker för nyfikna läsare

Läs fler bokrecensioner och ta reda på hur du gör för att själv bli en recensent på Pedagog Växjö.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida