Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Äger ordet undervisning på förskolan

DELA

Äger ordet undervisning på förskolan

Förskolläraren Marie Moestam på Gustavslunds förskola kan leverera flera fördelar med systematiskt kvalitetsarbete.
— Vi har en yrkesstolthet här. Vi äger ordet undervisning, säger hon.
Kollegorna på förskolan känner sig trygga i att de tillsammans löser utmaningarna längs vägen.

Marie Moestam och Sara Lundqvist utomhus.

Marie Moestam och Sara Lundqvist, förskollärare på Gustavslunds förskola, har fått mycket kunskaper i hur de ska titta på undervisningen, följa upp, och utvärdera.

På Gustavslunds förskola, som startade i början av 2017, arbetar också förskolläraren Sara Lundqvist. Hon och Marie Moestam jobbar tillsammans med enhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA).

— Marie och jag kompletterar varandra bra, säger Sara Lundqvist. Tillsammans diskuterar vi och hittar nya vägar och lösningar hur vi ska utveckla vårt arbete och undervisning på vår förskola. Det är både en trygghet och lärorikt att tillsammans diskutera fram, planera och genomföra SKA-arbetet. Vi tar hjälp av varandras kompetenser när vi planerar och genomför våra olika forum där vi vill utveckla det kollegiala lärandet tillsammans med våra kollegor, följa upp vårt systematiska kvalitetsarbete och utveckla nya underlag eller metoder för att följa varje barns lärande.

Marie Moestam lyfter fram god organisation som en framgångsfaktor.

— Den största anledningen att vi har kommit så pass långt som vi har gjort, är organisationen. Vi har så mycket tid tillsammans för SKA-arbete. 2018 sa vår rektor Carina Stål att nu ska vi ge detta goda förutsättningar.

En SKA-grupp bildades med två representanter för varje enhet, det vill säga förskolorna Gustavslund, Slottet och Hov.

— Vi gick alla samtalsledarutbildningen, läste litteratur och hade mycket föreläsningar, berättar Marie. Efter ett år sa Carina att vi måste ha tid samtidigt för att kunna hjälpa varandra och då började SKA-gruppen träffas två timmar varje måndag eftermiddag.

De tre förskolorna drar varandra framåt i det systematiska kvalitetsarbetet, det håller Sara Lundqvist med om.

— I SKA-gruppen diskuterar vi, tar gemensamma beslut och arbetar fram olika underlag. Det är bra att vara två från samma enhet för att lyfta både uppåt och neråt i organisationen, vara länken mellan förskola och ledningsnivå, säger hon.

Marie Moestam betonar att de bygger på arbetslagens pedagogiska dokumentation med SKA och utvecklar det utifrån vad Skolverket och styrdokumenten säger.

— I mångt och mycket gör vi samma saker som tidigare, men det blir en högre kvalitet, säger Marie. Vi har en god idé varför vi gör som vi gör.

Sara Lundqvist sammanfattar SKA-arbetet som ett sätt att följa upp undervisning på förskolan, planera vilka effektmål och läroplansmål som ligger i fokus, vilka metoder som ska användas, hur reflektion och analys ska gå till och om de kan se progressionen hos varje barns lärande.

Två kvinnor vid tavla föreläser för fyra personer

Gustavslunds pedagoger nöter och blöter tankar tillsammans.

— I våra dokument, som är kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet, blir det synliggjort för hela arbetslaget vad vi ska undervisa kring, säger Sara. I vårt SKA-arbete kan vi utläsa vad som gynnat eller hindrat i vår undervisning, vad tar vi med oss till fortsatt arbete eller om är det något vi behöver förändra för att vi ska se en progression hos varje barns lärande.

— Det var inte alla på förskolan som tyckte att det här var det mest fantastiska i början. Nu känns det inte som någon tycker att det är jobbigt; man är nöjd, men vill ändå göra lite mer, säger Marie Moestam.

Sara Lundqvist kan uppleva att kollegor ibland tycker det är svårt när de två till exempel kommer med en ny dokumentationsmall.

— Då försöker jag komma med olika exempel på hur de kan tänka för att underlätta förståelsen kring varför vi gör detta och hur vi kan tänka när vi går vidare i vårt kvalitetsarbete, säger Sara.

I juni i år utvärderades undervisningen och de utformade den nya effektkedjan för nästa läsår. Det övergripande målet läsåret 2021-22 är hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

— I augusti tog vi fram effektkedjan och funderar på vad det betyder för vår enhet. Vad ska vi undervisa mot för att det här ska ske? Behöver vi kunna mer av något? På våra uppstartsdagar beslutade vi om hur vi ska mäta våra barns progression. Vi utgick från Skolverkets matriser från förskoleklass, som vi har anpassat till oss på förskolan.

Gustavslunds förskola brukar ha två block per termin, fyra områden på hela läsåret. Nu jobbar de med demokratifrågor, rättigheter och skyldigheter och alla barn får utefter sina förutsättningar en utbildning på det.

Marie och Sara ser tillbaka på flera års utvecklingsarbete och Marie tycker resultatet visar att alla barnen på Gustavslunds förskola får en likvärdig utbildning.

— Vi pedagoger tycker att vi gör ett gott jobb. Vi gör skillnad! säger Marie.

För att få ökad delaktighet har förskolan haft studiedagar, för alla på enheten, med Per-Johan Trulsson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen, om SKA. Han har talat om att förändringsarbete tar tid, fem till sju år, och på Gustavslund har ”gropen” blivit ett begrepp. Ursprunget är en film där en gubbe åker ned i en grop för att sedan ta sig upp igen.

— Vi brukar skoja om att nu är vi nere i gropen igen, säger Marie Moestam. I början var det väldigt jobbigt att känna att vi var i gropen: ”Nu fattar jag ingenting!” Nu säger vi mer: ”Nu är vi där nere men vi kommer snart att kravla oss upp igen.” Det är vitsen med kvalitetsarbete att det ska ju inte bli färdigt, det ska fortsätta i cirkeln. Nu är vi så pass trygga så om vi inte får fram det vi vill, vet vi att då har vi något att förbättra.

Marie Moestam och hennes kollegor funderar just nu mycket på vilket lärande de inte ser men som de hade förväntat sig att se.

— Den frågan känner jag kommer att bli en stor utmaning och svårt att dokumentera, säger Marie. Vad är det i vår undervisning eller våra miljöer som vi inte har? Men kanske säger vi i maj 2022: ”Aha, var det det här?!”

Text: Agneta Myrestam
Foto: Åsa Persson

Aktuella mål på Gustavslund

Övergripande mål för hela läsåret (ur Lpfö18):

"Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig."

Fokus just nu i undervisningen:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler."

Mer om SKA

Verksamhetsutvecklaren Per-Johan Trulsson ger grunderna kring SKA. Film och länkar på Systematiskt kvalitetsarbete för alla.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida