Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Sabina Rastoder

DELA

Tre frågor till Sabina Rastoder

Studion på Gustavslundskolan är arbetsplatsen för specialläraren Sabina Rastoder. Kollegan Anton Damberg ville att hon skulle jämföra arbetet i särskild undervisningsgrupp med att vara klasslärare.

Bild

Du utbildade dig till speciallärare för något år sedan, vad fick dig att göra det?

— Under mina dryga femton år som lågstadielärare har jag alltid funderat på hur jag kan ge verkligen alla elever de grundläggande kunskaperna i svenska och matematik som de måste ha när de lämnar mig i slutet av åk 3. Med hjälp av god undervisningsstruktur lär sig de flesta barn läsa, skriva och räkna med lätthet och kan i många fall komma ännu längre i sin utveckling mot målen. Men i många klasser finns det barn som av någon anledning visar svårigheter med antingen den första läsinlärningen eller med den grundläggande taluppfattningen. Som klasslärare har man en ambition att få alla elever att lyckas, men oftast finns det inte tillräckligt med utrymme att verkligen fördjupa sig i orsaker till svårigheterna de visar eller tillräckligt med tid för att åtgärda dem. Eftersom dessa grundläggande kunskaper i svenska och matematik är en förutsättning för vidare inlärning även i skolans andra ämnen är det extremt viktigt med tidiga specialpedagogiska insatser. Anledningen till att jag utbildade mig till speciallärare var främst för att få kunskap att på rätt sätt kunna hjälpa elever i behov av stöd men även att kanske kunna påverka synen på specialpedagogik på organisationsnivå.

Du var med och startade Studion på Gustavslundskolan. Vilka positiva effekter har det gett?

— Enligt skollagen ska alla barn och elever ha likvärdig tillgång till utbildning och vi ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En likvärdig utbildning innebär att skolan kan synliggöra vilka insatser som behöver göras utifrån elevers varierande förutsättningar och behov. För att lyckas ge alla elever det stöd och den stimulans som krävs för att de ska utvecklas så långt som möjligt enligt sina egna förutsättningar valde vi på Gustavslundsskolan i början av höstterminen 2019 att starta Studion, en särskild undervisningsgrupp. Studioverksamheten riktar sig främst till elever i årskurs 4—6 och är organiserad på så sätt att elevens klasslärare har det övergripande och samordnande ansvaret för eleven, alltså ansvarar för planering, innehåll och material samt för bedömning av elevens kunskaper och i samråd med Studions personal, speciallärare och elevresurser, planerar och organiserar undervisningen utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Arbetet i Studion följer undervisningsschemat i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta kopplingen till den ordinarie klassen där elever deltar i undervisningen i varierad utsträckning. Studion erbjuder en lugn arbetsmiljö där skoldagen anpassas med hänsyn till varje elev som har en enskild avskärmad arbetsplats, men även tillgång till gemensamma ytor för socialt samspel med andra. Eleverna har också tillgång till mindre arbetsrum där man kan arbeta helt ostört. Arbetspassen varvas med korta pauser efter elevens behov. De positiva effekterna är framför allt att Studioverksamheten har gynnat elevernas trivsel och mående, eleverna får en ökad känsla av delaktighet i ett mindre sammanhang som är begripligt och meningsfullt. Dessutom har närvaron i skolan ökat och det har också resulterat i en ökad måluppfyllelse. I utvärderingar har även vårdnadshavare uttryckt att Studioverksamheten har varit väldigt positiv för deras barns skolgång.

Hur ser din dag ut i Studion i jämförelse med en skoldag när du var klasslärare?

— Den stora skillnaden är att man som klasslärare arbetar mycket på gruppnivå med fokus på undervisningsstrukturer och hinner kanske inte alltid få tillräckligt med tid för varje enskild elev, medan man som speciallärare och inom Studioverksamheten verkligen får den tid som behövs för att bygga en djupare relation till de elever man möter för att på sätt kunna få syn på deras starka sidor samt en djupare förståelse för orsakerna till deras svårigheter.

Till sist, vem vill du ska ta vid och svara på dina frågor?

— Jag skickar stafettpinnen vidare till mina barns lärare Maria Petersson, klasslärare i åk 6 på Östra Lugnets skola, med följande frågor:

  1. Vad är det bästa med läraryrket?
  2. Vilka utmaningar möter du i ditt vardagliga arbete i klassrummet?
  3. Båda mina barn, och säkert många fler, tycker mycket om dig som lärare. Vilka är framgångsfaktorerna för goda och trygga relationer till dina elever?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida