Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Tre frågor till Anders Elingfors

DELA

Tre frågor till Anders Elingfors

Chefen för utbildningsförvaltningen har fått tre frågor från Mats Wahlsten som är rektor på Braås skola. Här ger förvaltningschef Anders Elingfors sina svar om resultat, likvärdighet och pedagogiskt ledarskap.

Förvaltningschef Anders Elingfors står i sitt arbetsrum och tittar rakt fram.

Vilken forskning stödjer sig förvaltningen på när man lägger fokus på ökad kontroll för att förbättra resultaten?

— Jag tycker inte att vi lägger fokus på ökad kontroll, däremot vill vi gärna leva upp till det som står i skollagen att ”huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen”.

Vårt fokus har från 2017 till 2019 varit strategierna: ”skapa samsyn och förståelse för helheten”, ”öka förmågan att systematiskt följa upp och analysera resultat samt prioritera utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse”, ”skapa en gemensam struktur för dokumentation och stödet för planering, uppföljning och analys” samt ”anknyta det lokala systematiska kvalitetsarbetet till forskning samt beprövad erfarenhet”.

Vi har tillsammans med rektorer och verksamhetsutvecklare utvecklat årshjul, strukturer, analysverktyg och systemstöd samt satsat på gemensam kompetens hos chefer, rektorer och arbetslagsledare/ förstelärare. Det har genomförts i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet.

Dialog är central i kvalitetsarbetet eftersom den skapar delaktighet och samförstånd kring resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog med barnen och eleverna, mellan rektor och lärare och förskollärare och annan personal samt mellan verksamheterna och huvudmannen.

I den nya strategin för att öka måluppfyllelsen har vi konkreta målbilder som tydliggör vad verksamheterna ska uppnå. Vi behöver tillsammans säkerställa information om verksamhetens resultat på alla nivåer för att kunna ta välgrundade beslut om utvecklingsinsatser. Strategin säger också att alla enheter har ett systematiskt kvalitetsarbete som utvecklar undervisningen och att rektorer inom varje verksamhetsform ska ha likvärdiga förutsättningar och ändamålsenligt stöd för att arbeta med och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Hur kan nämnd och förvaltning skapa bättre förutsättningar för rektorer att bedriva ett pedagogiskt ledarskap?

— Ett sätt att förbättra förutsättningarna är att vi inom förvaltningen organiserar om stödet och hur vi ska bedriva utvecklingsarbetet. Uppdraget till förvaltningens utvecklingsavdelning och till verksamhetsformsansvariga är att tillsammans med rektorerna skapa en sammanhållen organisation som ger förutsättningar för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i utbildningen. Det riktade stödet till rektorer för utveckling av utbildningen ska stärkas och omfatta såväl förutsättningar för utbildningen, det vill säga strukturkvalitet, som själva genomförandet av utbildningen, alltså processkvalitet. Detta gör vi till exempel genom vårt interima team.

På vilka sätt arbetar nämnden för att öka likvärdigheten och minska segregationen mellan kommunens grundskolor?

— Jag svarar enbart utifrån hur förvaltningen arbetar. Vi vet att det finns en socioekonomisk skillnad mellan våra olika skolor och att många av orsakerna är kopplade till samhällsstrukturen. För att motverka skillnaderna i förutsättningar så fortsätter vi att rikta ytterligare resurser till de skolor som har extra utmaningar via tex socioekonomisk ersättning och olika statsbidrag. En viktig satsning i årets budget är att vi förstärker resurserna för studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever, arbetar för bättre samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvården via barnens bästa i Kronoberg samt utbildning inom tillgängliga lärmiljöer för alla verksamhetsformer.

Men resurser och satsningar är inte enbart det som kommer att öka likvärdigheten. Det som forskare ofta lyfter fram när det gäller framgångsrika skolor är hur rektor arbetar med den inre organiseringen av skolan och att förbättringsarbetet det vilar på är ett systematiskt kvalitetsarbete.

Under 2020 vill jag som förvaltningschef att vi fortsätter att hålla i det som fungerar bra och är modiga att ta tag i det som behöver utvecklas och förändras för att vi ska bli ännu bättre. Vi kommer fortsatt behöva hitta sätt att effektivisera vår verksamhet för att våra resurser ska räcka till och ge bra förutsättningar för både det dagliga arbetet och även klara av våra utvecklingsbehov. Därför är en fortsatt satsning på det systematiska kvalitetsarbetet en viktig prioritering för mig och att vi ännu bättre kopplar ihop det med budgetarbetet och våra administrativa processer.

Och till sist, till vem vill du skicka tre frågor till?

— Jag är nyfiken på det arbete som Kristina Hedenfalk, enhetschef för Språk- och kompetenscentrum (SKC), gör:

  1. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut hos dig?
  2. På vilka sätt kan studiehandledning öka måluppfyllelsen?
  3. Om du tittar framåt tio år, hur önskar du då att stödet till nyinvandrade har utvecklats?

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida