Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Pedagogiskt ledarskap enligt Susanne Randau

DELA

Pedagogiskt ledarskap enligt Susanne Randau

Hur tänker du som skolledare i Växjö kring det pedagogiska ledarskapet? Frågan går först till Ringsbergskolans rektor Susanne Randau.

En person sitter vid ett bord med dokument framför sig. Hon ser glad ut.

Susanne Randau är rektor för Ringsbergskolan. Foto Erling Rask/Växjö kommun

Uttrycket pedagogiskt ledarskap används idag i många sammanhang. Uttrycket har ingen entydig definition trots att diskussionen pågått sedan 1946 års skolkommission. Det finns ingen samstämmighet om vad pedagogiskt ledarskap egentligen innebär. Detta trots att pedagogiskt ledarskap på senare tid allt oftare lyfts fram som en av nyckelfaktorerna för framgångsrik skolutveckling. Det gäller inte bara för svenska eller nordiska förhållanden utan även internationellt. Många forskare verkar dock eniga om att rektorns förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan och förmågan att kommunicera skolans mål är en framgångsfaktor för elevernas lärande.

Vad innebär begreppet pedagogiskt ledarskap för dig, Susanne?
- Det bottnar i teori och forskning. Grundidén, som är en bas i min ledningsdeklaration, kommer från Bo Nestor, forskare och utbildare vid rektorsutbildningen i Uppsala. Pedagogiskt ledarskap är ”det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag” (Bo Nestor 1995). Rektorsarbetet kräver att man är kunnig inom många olika områden, såväl skola, skollag och pedagogik som tex. arbetsmiljö, miljörätt och krishantering.

 - Det handlar om ledarhandlingar. Det handlar om mig som människa och person med mig som redskapet. Att man bemöter genom ”småprat” och storprat”, att man återkopplar och att man tar de svåra samtalen samtidigt som man är den som organiserar, skapar rutiner och ”paketerar” skolans pedagogiska plattform. Ledardeklarationen utgår från den människa jag är och den stolthet jag vill känna och som jag vill att hela skolan ska känna.

- Mitt pedagogiska ledarskap utgår också från Ringsbergskolans överenskommelse om mål, styrning, ledning, organisation och uppföljning som i sin tur utgår från våra nationella styrdokument. Dokumentet beskriver skolans organisation, förväntningar, lärprocesser, estetisk profil, vision, mål mm. Denna överenskommelse har byggts upp under många år samtidigt som skolan förändras hela tiden. Det räcker inte med att bara formulera det, man behöver leva det hela tiden.

Du var rektor även före Ringsbergskolan. Har ditt ledarskap förändrats?
- Sättet att leda kan skilja sig från skola till skola utifrån skolans kultur och traditioner och man måste alltid lyssna in för att ha en bra grund att utgå från.

Ringsbergskolan är förhållandevis liten skola med ett stort utbildningsuppdrag med förskoleklass, fritidshem och grundskola 1–9. Jag hade inte kunnat leda skolan själv så jag ser till att det finns förutsättningar och tid för möten för lärarna och med lärarna. Jag ger uppdrag och jag efterfrågar. Många av medarbetarna har ”ledarfunktioner” där vi är organiserade i olika grupper. Mycket händer därför utan mig som närvarande ledare men jag samlar ihop det som kommer ut från möten. Jag sitter på helheten. Tillit, delaktighet och ansvarstagande är framgångsfaktorer.

Vad tänker du utifrån direkt och indirekt ledarskap?

-På grund av rektorsuppdragets komplexitet och omfattning hamnar jag oftast i det indirekta ledarskapet. Och det kan jag känna mig trygg i eftersom jag har helhetsbilden och har tillit till mina medarbetare utifrån att man tar sitt fulla ansvar och att man är delaktig. Jag behöver inte ha mer kontroll. Men om det behövs kan jag ändå vara tydlig både med vad lärarna ska göra och inte göra. Även om jag inte alltid finns till hands fysiskt, försöker jag att finnas när och där det behövs. Jag tror inte det finns några frågor som man inte tycker man kan komma med till mig. Jag lyssnar och försöker förstå - sen löser vi problemen tillsammans.

Slutligen, skulle du vilja ändra på något?

Jag skulle vilja vara mer en spegel till lärarna. Att kunna finnas med mer i undervisningen är väl alla rektorers önskan tror jag. Då skulle delat ledarskap kunna vara en lösning fast Ringsbergskolan är för liten, om man tittar enbart på budget. Det skulle underlätta att dela en skolas ansvarsområden på flera ledare – eftersom arbetsuppgifterna är så omfattande. Jag har från och med i år en person som arbetar som chefsstöd vilket underlättar, men mycket av den personens tid går till praktiska vardagsfrågor, IT, fastighetsfrågor, skoladministration, vikarieanskaffning mm. Rapportering till huvudmannen har ökat vilket tar mycket tid. Jag upplever att det skett en förskjutning mot mer kontroll och där önskar jag mig mer tillit, samordning, och stöd från huvudmannen. Att alla alltid tänker: Hur gynnar just det jag gör våra barn och elever?

Slutord?
- Skratta mycket och tänk: Av allt viktigt – vad är viktigast? 
Eller min vision - Jag är stolt över mig själv, mina kunskaper och mina relationer! Jag är stolt över Ringsbergskolan, våra elever och mina medarbetare!

Text och foto: Erling Rask

Ringsbergskolan

Till våren är det 5 år sedan Susanne Randau blev rektor på Ringsbergskolan. Ringsbergskolan är en relativt ny skola som startades med föresatsen att den skulle bli en ”skola i tiden”. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet blev ledord samtidigt som man prövade nya vägar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Medarbetarnas och elevernas delaktighet har alltid varit förutsättningar för ledarskapet på skolan.

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida