Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Bemästra balansgång

DELA

Bemästra balansgång

Har du erfarenhet av att något med ett till synes gott värde kan motverka sitt eget syfte om de överdrivs? Inte? Då kan du lära av mina exempel. Jag uppmuntrar dessutom till fortsatt samtal mellan kollegor för att skapa större medvetenhet om hur vi bemästrar balansgången.

Bild

Jag har faktiskt flera exempel på när jag under mina år som lärare inte bemästrat balansgången, där något med ett till synes gott värde har överdrivits och på så sätt motverkat sitt eget syfte.

Låt oss inleda med kunskapskraven. På flera håll, knappt tio år efter implementeringen, får vi indikationer om att kunskapskraven använts flitigt som mål för undervisningen snarare än som verktyg vid betygssättning. Ett överdrivet fokus på lektions-och undervisningsmål har lett till att undervisningen snuttifierats (står inte så ordagrant i de statliga utredningarna men näst intill) och nu får vi i Skolverkets allmänna råd raka besked om att undervisning ska utgå från syfte och centralt innehåll. Igen. På så sätt svänger pendeln fram och tillbaka mellan dess ytterlägen. Jag tycker inte att mål och kunskapskrav står i konflikt med centralt innehåll och syfte och vi bör därför hitta en lämplig balans genom att se dem som icke-motstridiga delar av undervisningen.

I samma publikation ges även utrymme för lärares dokumentationsarbete. En del upplever det som så tidskrävande att undervisningen blir lidande och då har det såklart överdrivits åt ena hållet, men utan gemensamma former för eller samsyn kring dokumentation kan skolan knappast garantera elevens rättssäkerhet. I samma andetag kan jag även ge exempel på hur jag anammat ett formellt språk vid återkoppling till elever från att dessförinnan gett en mer godtyckligt formulerad återkoppling. Mina första elever fick återkoppling med rätt (R) och fel (bocktecken), ibland ”Bra!”, ”Slarv!” eller ”Nu är du på rätt väg”, de eleverna som kom efter fick ”Godtagbar ansats”, ”Korrekt svar”, ”Redovisningen är välstrukturerad och tydlig” eller ”Det matematiska språket och terminologin är relevant”. Jag skulle behövt hitta en balans som handlar om ett språk som är i linje med ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, utan att bli obegripligt för eleven och där återkoppling och dokumentation blir en mer integrerad del av undervisningen. Det får inte ta orimligt mycket tid för mig och eleverna måste få rimligt med tid att bearbeta återkopplingen.

Mer om återkoppling, i Skolverkets senaste publikation kan vi läsa att när lärare överdoserar mängden återkoppling som dessutom kommer lite sporadiskt, så har det snarare än att främja kunskapsutveckling bidragit till sämre självkänsla hos eleven. Det gäller i synnerhet yngre elever men även äldre elever som har svårt att nå de lägsta kunskapskraven. Det verkar även som att de senaste årens starka fokus på bedömning resulterat i stress hos elever som känner att de bedöms hela tiden när de är i skolan. Även här behöver vi såklart bli bättre på att göra avvägande för att få fram det goda värdet med återkoppling och bedömning.

Du kanske känner igen dig och jag hoppas att du finner det lika angeläget som jag att fortsätta samtalet mellan kollegor. Vilka erfarenheter har ni av att ett till synes gott värde kan motverka sitt eget syfte om de överdrivs? Vad behöver ni skapa större medvetenhet om för att bemästra balansgången framöver?

Just nu är vi många inom skolans olika nivåer som följer upp och analyserar undervisningen. Det finns ett stort värde i att få bättre underlag för analys för att kunna fatta bättre beslut. Hur vet du det? är en enkel och rimlig fråga att ställa i detta sammanhang, men betänk att det överdrivs - Hur vet du det? Hur vet du det? Hur vet du det? Tänk om en överdriven efterfrågan på data och underlag på sikt bidrar till en osäker lärarkår (Nu vet jag knappt ingenting längre...) utifrån att det ifrågasätter deras professionalitet.

Om vi överdriver efterfrågan på underlag kanske vi, utan att det var syftet, inför en skola som genomsyras av prov och bedömning även i lägre åldrar, som i sin tur leder till att lusten till lärande avtar tidigare. Och om vi överdriver åt andra hållet att inte efterfråga kvalitativa underlag för analys så har vi ingen grund för våra beslut och utvecklingsinsatser och resursfördelning kommer inte vara kopplade till verkliga behov.

Överdrivet fokus på tydlig struktur i klassrummet har bidragit till att elever inte utvecklat förmåga att ... (Här får du fylla i själv!) eller, överdrivet framtagande av fysiska och digitala lärmiljöer anpassade för individuellt arbete har skett på bekostnad av att utveckla elevernas ...

En förnuftig person följer den gyllene medelvägen! (Vilket i princip är det enda jag kan om Aristoteles.) Det kanske hade räckt som sammanfattning på inlägget men jag lägger till slutorden att en förnuftig lärare bemästrar balansgången.

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2021-09-23

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida