Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans Meritvärde som mått

DELA

Meritvärde som mått

Här kommer du inte få svar på om meritvärde är ett bra mått på en skolas resultatutveckling.

Bild

Det är dags att samlas kring uppföljning och analys av det gångna läsårets utbildning. Är meritvärdet ett bra mått på en skolas resultatutveckling? Frågan är omdiskuterad inom utbildningsvetenskaplig forskning. Det beror på vem du frågar står det i litteraturen.

Att följa betygsutveckling är det mest vedertagna sättet att följa resultat, men invändningarna står ofta på rad. Den mest förekommande är att skolan utöver kunskapsuppdraget ska fostra eleverna till goda demokratiska medborgare vilket är oklart om det mäts genom elevernas betyg. Jag har varit med och diskuterat tillförlitligheten, att vi inte alltid kan utgå från en likvärdig betygsättning å ena sidan och att vi inte säkert kan veta att det inte är andra faktorer som spelar in såsom elevens socioekonomiska bakgrund å andra sidan. Det är inte heller säkert att höga betyg innebär en undervisning som håller hög kvalitet. Drillar jag mina elever för att på kort sikt ge de högsta resultaten i termer av betyg (Teaching to the test!) eller leder undervisningen istället till mer djupgående och varaktiga lärdomar och bidrar till lust att lära?

Är ett sådant resonemang av värde? Nej, om diskussionen stannar där, ja, om de leder vidare, och jag tycker att det är allt fler som tar sig vidare.

En av dessa skolors resultatdialog skulle vi kunna rubricera Genomsnitt avslöjar inte variationer. Resultaten visade att meritpoängen i genomsnitt hade ökat med två procent, men diskussionen handlade om att detta inte avslöjar hur elevgruppers framgång kan dölja andra elevgruppers misslyckande. Variationen i det här fallet skulle kunna vara att elevgruppen högpresterande ökade sin meritpoäng väsentligt, samtidigt som elevgruppen lågpresterande halkade efter ännu mer. Flickornas prestation (majoriteten av de högpresterande var flickor) hade dessutom skett på bekostnad av lusten att lära och de lågpresterande elevernas tilltro till sitt lärande hade sjunkit i botten.

Att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till utifrån olika elevgruppers perspektiv kan avslöja variationer, det lägger större vikt vid likvärdighet och kanske är en bra lösning som mått på resultat. Det blev även nästa steg för rektor och lärare på skolan.

När ett resultat tolkas i termer av genomsnittliga förbättringar bör den inte användas lösryckt utan sättas i ett sammanhang i en framåtsyftande dialog. Är det likvärdighet vi strävar efter bör vi kanske använda ett annat mått på framgång.

Jag tror att när vi inleder sådana processer blir vi ofta medvetna om behovet att fördjupa och analysera på andra sätt. Det får jag nog skriva mer om.

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2021-08-10

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida