Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Utvecklas tillsammans 1 kap, 5§, tredje stycket

DELA

1 kap, 5§, tredje stycket

Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund. Det är nu tio år sedan det skrevs in i skollagen och ”Forskning säger...” och ”Enligt forskning...” är numera välbekanta fraser i samtal kring undervisning och skolutveckling.

Bild

I tidigare inlägg har jag hävdat att lärdomar som lärare själv är med och skapar i högre grad omsätts till handling, än de lärdomar som inhämtas genom att ta del av befintlig kunskap. Och i förra inlägget skrev jag att vi bör utgå från lärares personligt valda teorier och tysta kunskap. Fast det innebär inte att vi ska avvisa eller vara ointresserade av det som andra kommit fram till och det står heller inte i motsats till att lära av forskning.

-"Säger ni forskning en gång till så spyr jag!”, hörde jag i samband med en nyligen publicerad avhandling (avhandlingens titel).

Jag minns att jag blev aningen besvärad, det var så precis. (Nu har det även blivit en tillspetsad ingång till detta inlägg.)

Det finns tillfällen då jag har använt den nya lagparagrafen ”på vetenskaplig grund” med en långtifrån vetenskaplig ansats. Jag har använt enskilda rapporter och studier för att bekräfta mina egna personligt valda teorier om undervisning, och de artiklar som eventuellt skulle stå för en motsägelse verkar jag ha valt bort, bara så där, för jag minns dem inte.

Jag kanske helt enkelt saknat gedigna kunskaper på forskningsområdet för att kunna värdera resultatet. Systematiska forskningsöversikter är det brist på och jag har inte haft tillgång till databaser för att kunna jämföra med liknande studier. Sedan har jag nog inte alltid prioriterat att inhämta forskning. Med andra ord, det finns kanske inte tillräckliga strukturer för att på ett tillförlitligt vis föra ut resultaten från utbildningsvetenskaplig forskning till skolan.

Enligt forskning (!) kan det även vara så att jag saknat ett kritiskt förhållningssätt till min egen undervisning och dessutom haft en ganska oklar uppfattning av vad som menas med vetenskaplig grund i mitt yrkesutövande.

Vad som däremot är klart för mig är att forskning sällan leder till kunskap som kan appliceras direkt i klassrummet. Ett arbetssätt kan vara en hävstång i ett klassrum samtidigt som det är en isolerad och anonym metod i ett annat. Effekterna är beroende av undervisningskulturen på den skola eller det klassrum som metoden tillämpas i. Därmed måste vi göra avvägningar och ta ställning till vad resultaten från olika källor betyder för arbetet på den egna skolan.

Så vad skulle ett första steg i att införa forskning i skolan kunna vara?

Att ta del av forskning kanske först och främst innebär att få andra perspektiv på det vi gör, att bli medveten om de antagande som ligger bakom vår undervisning. Att sätta ord på vår tysta kunskap. När vi försöker förstå innebörden i de mönster eller avvikelser vi upptäckt är det också tillfälle att lyssna till vad andra kommit fram till. Införande av forskning i skolan bör dock inte ske i frånvaro av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Som avslutning på detta inlägg kommer här ett förslag på en övning för att stärka just ett vetenskapligt förhållningssätt, men även strävan att utveckla ett gemensamt yrkesspråk och en samsyn kring våra styrande dokument. Nedan följer en metod för att definiera, utforska och vidga ett begrepps innebörd, där var och en först beskriver sin tolkning av ett begrepp för att lyfta fram personligt valda teorier. Förståelsen ska sedan vidgas genom de frågor deltagarna ställer för att slutligen jämföras med mer formella definitioner och teorier. (Arbeta i mindre grupper, 4 - 5. Prata i rundor. Utse en samtalsledare.)

  1. Börja med att beskriva begreppet vetenskaplig grund. Beskriv en och en. Stötta varandras beskrivningar med hjälp av frågor som klargör. Fördjupa beskrivningen genom att ni ställer utforskande frågor.
  2. Ta del av mer formella definitioner av vetenskaplig grund.
  3. Fri diskussion kring eventuellt gap mellan personliga teorier och formella teorier.
  4. Avsluta med en runda. Hur ser du på begreppet nu? Har du fått några nya tankar? Några andra perspektiv än tidigare?
  5. För ett resonemang om själva samtalet, om det hjälpte till att se begreppet vetenskaplig grund ur olika perspektiv. Vilka nya utmaningar har blivit uppenbara?

Lycka till!

Utvecklas tillsammans Anna Bengtsson anna.bengtsson4@vaxjo.se Utvecklingsavdelningen PUBLICERAT: 2020-08-24

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida