Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Skolbiblioteksbloggen Information och källor på Katedralskolan

DELA

Information och källor på Katedralskolan

Det pedagogiska arbetet på ett gymnasiebibliotek skiljer sig rätt mycket från arbetet på ett skolbibliotek på grundskolenivå vilket hänger ihop med det större elevantalet på skolorna och våra elevers olika behov. Jag vill berätta om hur vi arbetar på Katedralskolan. Grunden i verksamheten är dock densamma, vi arbetar med läroplanen som bas och elevens måluppfyllelse i främsta rummet för att bli en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet.

Bild

Jag som skriver heter Josefine Henningsson och arbetar som skolbibliotekarie på Katedralskolan. Skolan har främst högskoleförberedande program och därför finns det ett stort behov av att utveckla elevernas informationskompetens, alltså förmågan att söka och kritiskt granska information, inför vidare studier. I skolbibliotekets handlingsplan går det att läsa att eleverna på skolan ska ha fått ta del av minst tre lektioner i informationskompetens och källkritik efter sina tre år hos oss.

I början av årskurs 1 hålls en biblioteksintroduktion som går ut på att lära känna och hitta bland skolbibliotekets resurser såväl digitalt som analogt. Detta sker genom en introduktion dels i klassrummet då öppettider, att låna, att söka och skolbibliotekets digitala resurser gås igenom samt i det fysiska rummet genom en rundtur i biblioteket i halvklass. Dessa lektioner bokas in på lämpliga svensklektioner tillsammans med svensklärarna som även är med på själva introduktionslektionen.

I slutet av årskurs 1 är det mer informationskompetens och källkritik som gäller då eleverna får öva sig i att hitta information på bästa sätt, hitta den information som de behöver just precis nu, och reflektera över dess trovärdighet. Denna lektion kopplas alltid till ett befintligt arbetsområde inom historia eller samhällskunskap (som exempelvis kalla kriget eller internationella relationer) för att eleverna ska ha direkt nytta av kunskapen och se helheten. Lämpliga områden för skolbibliotekarien att komma in under diskuteras tillsammans med ämneslärarna. Kopplingen till befintligt lektionsinnehåll bidrar också till att skolbiblioteket tar ytterligare steg mot att bli en naturlig del i skolans pedagogiska verksamhet, biblioteket blir en del i det arbete som eleverna gör i kursen. Under lektionen tas informationssökningsprocessen, vikten av att välja sökord och källor, att granska information och upphovsrätt upp. Eleverna ser ofta Google och andra sökmotorer som en källa medan skolbibliotekarien betonar att det är en väg till källor. Likadant tipsas eleverna om att även använda Wikipedia som en väg till andra källor genom att själv söka upp de källor artikelskribenten använt sig av vilket även gäller när eleverna söker information i andras uppsatser. Under den omröstning som hålls med hjälp av det webbaserade verktyget Mentimeter kring vilka källor eleverna litar på mest i ett specifikt, ämnesrelaterat påstående uppstår ofta spännande diskussioner kring vilka källor, om ens några, det verkligen går att lita på. Är det alltid bra att använda förstahandskällor eller behöver kanske en viss tid gå från händelsen för att den ska kunna analyseras objektivt? Vilka källor använder dagstidningars journalister, kommer informationen från en expert eller någon hen stoppat på gatan? Ska man alltid lita blint på vad matteläraren säger bara för att hen är just lärare? Är sociala medier alltid en opålitlig källa, eller finns det gånger dessa kanske kan vara den bästa källan?

Inför gymnasiearbetet som treorna gör hålls en något mer fördjupad lektion som grundar sig i den lektion som hölls för eleverna under vårterminen i årskurs 1. Även här befinner sig eleverna i en informationssökningssituation där de får direkt nytta av det de lärt sig när de söker information till sitt gymnasiearbete. Fokus ligger här dels på upprepning av tidigare kunskaper, men även på hur vetenskaplig information hittas och hur sökningar kan ge bättre och mer relevanta träffar. I samband med arbetet med gymnasiearbetet har eleverna även möjlighet att boka in sökhjälp med bibliotekarien för att få personlig vägledning i sin informationssökningsprocess. De lärare som handleder gymnasiearbetet uppmanas även att vara med på lektionerna för att även här skapa en helhet för eleverna.

Sammanfattningsvis sker arbetet med att skapa informationskompetenta elever på Katedralskolan kontinuerligt under elevernas tid på skolan. Målet är att de ska ta till sig kunskapen steg för steg för att vara så beredda som möjligt på att gå vidare till högre studier efter studenten. Ett extra led i detta är det samarbete med Linnéuniversitetets bibliotekarier som skolbibliotekarien är en del i. Alla lektioner i informationskompetens och källkritik som bokas in sker genom en dialog med undervisande lärare som även alltid närvarar vid den lektion som sedan hålls. Skolbibliotekarien är just bibliotekarie, inte vikarie. Detta är något som är mycket viktigt att hålla fast vid i strävan att bli en naturlig del av skolans verksamhet.

Skolbiblioteksbloggen Josefine Henningsson josefine.henningsson@vaxjo.se PUBLICERAT: 2019-06-25

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida