Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll

DELA

Omvärldskoll

Läs verksamhetsutvecklare Marie Moestams omvärdskoll - den håller dig uppdaterad under höstterminen 2023.

Bild

Vad händer i förskolans och skolans värld såhär hälften in i nådens år 2023? Här följer en del av det som är på gång inom utbildningsväsendet i Sverige just nu. I januari i år släppte SKR (Sveriges kommuner och regioner) sin omvärldsanalys för 2023. SKR tar varje år fram en omvärldsanalys som tar upp faktorer som kan påverka kommuner och regioners arbete. 2023 heter den Vägval för framtiden: utmaningar mot 2030. I rapporten listas 10 trender som tros få stor betydelse för det kommunal och regionala uppdraget. Såhär ett halvår in i 2023: vilka trender tycker du SKR Länk till annan webbplats. har prickat in? Välj själv!

Förskola

Ändringar i skollagen för att öka barns deltagande i förskolan. I korthet innebär det att från höstterminen det år barnet fyller 3 år ska hemkommunen ta kontakt med barnets vårdnadshavare och de ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Ny kontakt ska tas varje höst och vår fram till vårterminen det år barnet fyller 6 år. Inom Växjö kommun pågår redan detta arbete genom bland annat att antalet öppna förskolor ökar. Genom den öppna förskolan ges såväl barn som vårdnadshavare möjlighet till att möta förskolan och förskollärare tillsammans.

Elevhälsa och nytt namn på skolformer

Ändringar i skollagen som bland annat innebär att elevhälsans arbete ska bedrivs på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Samtidigt införs krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare till elevhälsans insatser.

Vidare byter grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Garantin för tidiga stödinsatser ska gälla även inom anpassad grundskola från och med 1 juli 2024.

Gymnasiet

Från höstterminen ökar möjligheter till högskoleutbildningar för elever på yrkesförberedande program. Kurser som ger grundläggande behörighet ingår nu i programstrukturen för alla yrkesprogram. Eleverna behöver således inte läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att nå grundläggande behörighet för högre studier.

Skolinspektionen

I mitten av mars släpptes Skolinspektionens årsrapport 2022. På ca hälften av de skolor som valts ut för tillsyn konstaterades brister inom något eller flera områden. Även 170 skolor runt om i landet har genomgått regelbunden kvalitetsgranskning. Vid denna ger resultaten en bild av kvalitetsnivån inom följande områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Cirka 90 % av de granskade skolorna bedömdes behöva höja kvaliteten inom minst ett av områdena och majoriteten av skolorna bedömdes ha utvecklingsbehov inom två till tre områden. Vill du läsa mer gör du det i Årsrapport 2022 Länk till annan webbplats.

Nationellt kvalitetssystem

Nu är det nationella kvalitetssystemet för samtliga skolformer på plats. Systemet ingår i Skolverkets regeringsuppdrag Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet. Systemet omfattar tre huvudområden;

nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt faktorer för framgångsrik skolutveckling. Det nationella kvalitetssystemet Länk till annan webbplats. har tagits fram av Skolverket i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet.

Särskilt stöd i grundskolan

Skolverkets statistik från läsåret 22/23 visar att elever som får särskilt stöd är som högst i årskurs 9. Det innebär att stödet ofta sätts in i slutet av grundskolan. Vidare visar statistiken att antalet elever med åtgärdsprogram ökar från årskurs 1 till årskurs 6, för att sedan minska i årskurs 7 och att återigen stiga i årskurs 9. Detta mönster har varit liknande under flera år. Skolverket ser i sina uppföljningar att skolhuvudmän behöver utveckla sina rutiner vid stadieövergångar så att onödiga glapp i elevers stöd inte uppstår. Skolverket och SPSM har tillsammans tagit fram ett nytt stödmaterial Länk till annan webbplats. kopplat till utredning av elevers behov av särskilt stöd.

Marie Moestam, verksamhetsutvecklare utbildningsförvaltningen

KATEGORIER

Redaktionsbloggen Karin Råhlin karin.rahlin@vaxjo.se PUBLICERAT: 2023-06-05

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever.

Länk till Växjö kommuns hemsida