Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll — januari 2023

DELA

Omvärldskoll — januari 2023

Nytt år och nya bestämmelser i den pedagogiska världen. Här under har verksamhetsutvecklare Veronica Sjö samlat några av de saker som är bra att hålla koll på.

Bild

Nya regler kring rektors beslut om att en elev ska gå om en årskurs

En ny bestämmelse införs i skollagen som innebär att rektor får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs. Tidigare har bestämmelser om detta funnits i skolförordningen, men de bestämmelserna upphävs nu.
Enligt den nya bestämmelsen får rektor besluta att en elev ska gå om en årskurs, om elevens vårdnadshavare medger det och det är det som är mest lämpligt för eleven med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden. Om det finns synnerliga skäl får rektor även utan medgivande från elevens vårdnadshavare besluta att eleven ska gå om en årskurs. Rektor kan fatta beslut om att en elev ska gå om en årskurs när som helst under läsåret. Rektor får inte delegera beslutet till någon annan. Men det blir möjligt att överklaga rektors beslut till Skolväsendets överklagandenämnd.
Det görs också ett tillägg i skolförordningens bestämmelse om avgångsintyg, det vill säga det intyg som ska utfärdas om en elev slutar på utbildningen utan att slutbetyg utfärdas, eller om en elev i sameskolan slutar på utbildningen innan hen har gått ut årskurs 6. Om det har fattats ett beslut om att en elev ska gå om en årskurs ska avgångsintyget innehålla uppgifter om det.
De nya bestämmelserna gäller från den 1 januari 2023 och kan läsas i sin helhet hos riksdagen Länk till annan webbplats..

Ändrade bestämmelser om fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolväsendet.
Ändringarna gäller från 2 januari 2023 och innebär bland annat att det införs nya definitioner av begreppen konfessionellt inslag och konfessionell inriktning. Definitionerna av begreppen undervisning och utbildning förtydligas också.
Fristående förskolor, skolor och fritidshem får ha en konfessionell inriktning under förutsättning att huvudmannen har fått ett godkännande för en sådan inriktning. Sedan tidigare gäller att den konfessionella inriktningen aldrig får omfatta undervisningen. Konfessionella inslag ska som huvudregel vara skilda från övriga aktiviteter inom utbildningen. Nytt är att huvudmannen måste informera vårdnadshavare och elever om konfessionella inslag för att barn och elever ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i sådana inslag eller inte. Ett barn eller en elev som inte vill delta i en aktivitet där ett konfessionellt inslag ingår ska erbjudas att ta del i en likvärdig aktivitet utan sådana inslag.
En annan ändring är att lämplighetsprövningen av enskilda som ansöker om att bli huvudmän utökas med demokrativillkor och att prövningen av juridiska personer ska gälla den juridiska personen själv och inte bara dess fysiska företrädare. Regeringen avser också att ge Skolinspektionen och kommunerna rätt att vid ägar- och ledningsprövningen begära ut fler uppgifter från belastningsregistret.
Ändringarna i skollagen gäller från den 2 januari 2023 och du kan läsa mer om beslutet hos riksdagen. Länk till annan webbplats.

Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.
Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.
En annan ändring är att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Det gäller vid något av följande:

  • om barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år
  • om barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.


Kommunens skyldighet omfattar inte barn som inte är folkbokförda i Sverige. Skyldigheten att erbjuda en plats i förskola gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan tas emot. Kommunen ska hålla platsen reserverad till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Om barnet inte börjar i förskola inom den tiden, eller om det framgår på annat sätt att barnets vårdnadshavare inte vill ha den erbjudna platsen, behöver kommunen inte längre hålla platsen reserverad. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022, men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.
Skolverket kommer att ta fram stöd till kommunernas uppsökande verksamhet. Stödet publiceras våren 2023.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser som krävs för sådan grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska alltså inte behöva läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.
För att säkra elevers rätt att läsa det som krävs för grundläggande behörighet utan att minska yrkesinnehållet ska också programmens omfattning utökas, både vad gäller antalet gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet kommer att omfatta 2700 gymnasiepoäng. Övriga yrkesprogram kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Du kan läsa mer hos Skolverket Länk till annan webbplats..

Veronica Sjö
Verksamhetsutvecklare för fritidshem

KATEGORIER

Redaktionsbloggen Anna Fritzén anna.fritzen@vaxjo.se PUBLICERAT: 2023-01-05

Relaterade inlägg

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida