Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll — höststart 2022

DELA

Omvärldskoll — höststart 2022

Vad är på gång i vår pedagogiska omvärld i början av hösten 2022? Utbildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare hjälper dig att hålla koll.

Bild

Ny princip för betygsättning

Begreppet kunskapskrav försvinner och ersätts av betygskriterier. I grundsärskolan blir begreppet ”kriterier för bedömning av kunskaper”.

Den nya principen för betygsättning innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet är att underlätta för läraren att sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Den sammantagna bedömningen görs för betygsstegen A-D. För betyget E är reglerna desamma som nu, det vill säga, alla kriterier måste vara uppfyllda för att få ett E i betyg. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd Länk till annan webbplats.

Stängning av skolor

För att göra skolverkstillsyn mer effektiv och likvärdig har riksdagen beslutat att Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun eller en fristående huvudman att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och missförhållandena är allvarliga. Beslutet innebär också att fler grunder för att återkalla ett godkännande av enskild huvudman införs.

Ändringar för behörighet

I ämnena svenska som andraspråk och modersmål görs förändringar för att öka andelen behöriga lärare. Förändringen hänger samman med förändringar i lärarutbildningarna inom dessa ämnen.

Extra studietid och utökad lovskola

Elever i år 4-9 ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet omfattar två timmar i veckan och ska vara frivilligt för eleven att delta. Studietiden ska anordnas i direkt anslutning till skoldagen och på den enhet där eleven har sin hemvist.

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 procent och ska erbjudas de elever i år 9 som riskerar att inte få ett E i betyg i ett eller flera ämnen. Lovskolan ska anordnas på loven under läsåret och uppgå till minst 25 timmar.

Mer om regler och ansvar för extra studietid hos Skolverket Länk till annan webbplats.

Mer om lovskola hos Skolverket Länk till annan webbplats.

Nytt namn på gymnasieprogram

Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet. Detta innebär att examensmålen och programstrukturen förändras en del.

Ändrade bestämmelser kring trygghet och studiero

Ett krav införs att det på varje skola bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och arbetsro. En definition av begreppet arbetsro kommer att införas. Det görs också ändringar i bestämmelser kring disciplinära och andra särskilda åtgärder som innebär att personal får vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att säkerhetsställa trygghet och studiero. Till exempel att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kräkningar eller annat som stör ordningen. Det blir enklare för rektor att stänga av elever och att placera elever i särskild undervisningsgrupp. Bestämmelser om mobiltelefoner ändras på så sätt att de bara får förekomma om de ska användas som medel i undervisningen. Rektor kan också besluta om helt mobilfria dagar.

Om trygghet, studiero och disciplinära åtgärder, Skolverket Länk till annan webbplats.

Lag (2022:940) om ändring i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Ändrade bestämmelser kring Systematiskt kvalitetsarbete

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet skärps. Utöver att planera, följa upp och utveckla utbildningen införs krav på huvudmannen att analysera orsakerna till de resultat som framkommer vid uppföljning. Denna analys ska ligga till grund för att utveckla utbildningen.

Klagomålshantering

Kraven på huvudmannen - alltså kommunen - skärps när det gäller inkomna klagomål. Huvudmannen ska bekräfta inkommet klagomål, skyndsamt göra den utredning som behövs för att hantera det och återkoppla till den som framfört klagomålet. Det ska finnas skriftliga rutiner kring klagomålshantering och huvudmannen ska aktivt arbeta för att dessa rutiner är kända för elever, vårdnadshavare och personal. På vaxjo.se hittar du information om klagomål och synpunkter.

Ändring i kursplanerna och läroplanerna

Sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan samt grundsär och gymnasiesär. Förutom namnbytet så har områdets bredd skrivits fram tydligare. Kursplanerna i grundskolan har ändrats till att mer betona fakta och förståelse. Det centrala innehållet har anpassats utifrån omfattning, konkretionsgrad och progression. Betygskriterierna (kriterier för bedömning av kunskaper där betyg inte sätts) har blivit mindre detaljerade.

Läs mer om Ändrade kursplaner hos Skolverket Länk till annan webbplats.

Redaktionsbloggen Per Johan Trulsson perjohan.trulsson@vaxjo.se PUBLICERAT: 2022-08-23

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida