Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Redaktionsbloggen Omvärldskoll — med fokus på förskolan

DELA

Omvärldskoll — med fokus på förskolan

Vad är på gång i vår pedagogiska omvärld när det gäller förskolan? Utbildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare hjälper dig att hålla koll.

En jordglob i ett mörkt rum.

Karin Säll-Henningsson är verksamhetsutvecklare för förskolan och står för denna månads omvärldskoll. Hon lyfter fram förskolans viktiga roll för det livslånga lärandet och särskilt för språkutvecklingen. Här kommer lagändringar, utredningar och utbildningsmaterial som rör sig i förskolans värld.

Fler barn ska börja i förskolan

Regeringen har lämnat ett förslag (en lagrådsremiss) som syftar till att öka deltagandet i förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och lärande som för samhället. Det föreslås att varje hemkommun ska vara skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år och, om barnet inte börjar i förskolan, årligen inför varje höst och vår till och med våren det år barnet fyller sex år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Förskola för fler barn - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Särskilt stor betydelse kan förskolan ha för de mest utsatta grupperna, där den kan ge en kompensatorisk effekt. Därför är det viktigt att öka deltagandet för de barn som behöver förskolan allra mest. För även om de flesta barn i Sverige går i förskolan idag, är andelen lägre för barn till nyanlända och barn med svag socioekonomisk bakgrund. Växjö kommuns utbildningsförvaltning har öppnat två nya Öppna förskolor i Lammhult och Ingelstad.

Skolövergångar kritiska steg

Många barn avslutar nu sin utbildning på förskolan för att gå vidare i skolsystemet till förskoleklassen. Klivet från en känd undervisningsmiljö in i en annan, kan innebära att det uppstår ett glapp i barns lärande och utveckling. Övergångar mellan skolformer är särskilt kritiska för barn som behöver stöd och anpassningar. En nyligen publicerad avhandling pekar på en rad faktorer som hindrar lärares didaktiska arbete med övergångar, även om lärarna har ambitionen att prioritera barn i behov av stöd.

Skolövergångar är kritiska steg för barn i behov av stöd - Skolverket Länk till annan webbplats.
Utmaningar i lärares arbete med barns skolövergångar | Skolporten Länk till annan webbplats.

Nyanlända barn från olika delar av världen

Just nu talar vi mycket om de ukrainska barnen och eleverna som kommit till oss. Hur ser förskolan ut i Ukraina? Skolverket beskriver den i korta drag.

Förskoleutbildning i Ukraina - Skolverket Länk till annan webbplats.

Flerspråkighet, oavsett språk, och interkulturellt förhållningssätt är en framgångsfaktor som kräver kunskap. På ett antal förskolor finns nu kollegor som gått Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan på Linneuniversitetet. Ytterligare utbildning kommer till hösten. Håll utkik!
Skolverket skriver: ”I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.”
Se filmer och ta del av diskussionsfrågor gällande språkutveckling:

Flerspråkighet i förskolan - Skolverket Länk till annan webbplats.

Information om den svenska förskolan på olika språk:
Förskolan - Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Ny VFU förordning

För att skärpa kraven på lärar- och förskollärarutbildningarna och få en tydlig och samlad styrning har regeringen beslutat att kraven på de olika lärarutbildningarna ska samlas i en ny förordning. Kopplingen mellan teori och praktik stärks och fokus på metodiken ökas genom att kognitionsvetenskap ska ingå i alla lärarutbildningar. Alla lärosäten ska också ha övningsskolor eller övningsförskolor och verksamheten vid dessa ska vidareutvecklas så att studenterna får ta del av praktiknära forskning.
För att underlätta lärarutbildning i hela landet ska studenter som läser på distans kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) så nära sin bostadsort som möjligt. Lärosätena ska också utbilda handledare ute på skolorna och förskolorna och sträva efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare i de högskoleförlagda delarna av utbildningen:

Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare Svensk författningssamling 2021:2021:1335 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Redaktionsbloggen Agneta Myrestam agneta.myrestam@vaxjo.se Redaktör PUBLICERAT: 2022-06-08

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida