Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar Flerspråkighet i centrum Transspråkande stärker identiteten

DELA

Transspråkande stärker identiteten

Behöver eleverna alltid sitta i språkgrupper (homogena grupper) för att säga att jag har transspråkat, och för att det ska kännas som identitetsstärkande och utveckla elevernas självkänsla?

Bild

Så länge du har flerspråkiga elever i ditt klassrum (det räcker med en enda flerspråkig elev i klassen) så ska transspråkande vara en naturlig del i din undervisning. Du behöver inte ha planerat en egen transspråkandelektion där du utgår från homogena språkgrupper, utan att bara tillåta eleverna att använda sina språk i undervisningen - vid behov-, lyssna på dem och ha ett tillåtande klimat där alla språk ses som en tillgång i klassen.

Lektionen nedan är en jättekort transspråkandelektion som tog ungefär 5–10 minuter, där eleverna egentligen har format innehållet.

Efter att vi har arbetat med digerdöden i ämnet historia och haft en samarbetsläxa, var vi nog klara med just det området och skulle börja med ett nytt område i historia, men då kom en av eleverna fram och frågade ifall hen kunde skriva på tavlan om orsak och konsekvens på elevens förstaspråk. Lektionen om digerdöden finns beskrivet i ett tidigare inlägg på bloggen.

Självklart fick eleven göra det. Men det som var så intressant var att efter att eleven var klar med sitt skrivande på tavlan, ville fler komma fram och skriva på deras förstaspråk. Det kändes som att det krävdes en modig elev som kan få med sig resten som är intresserade men kanske inte vågar gå fram och skriva på sitt förstaspråk.

Att eleven tar initiativet till att komma fram till tavlan och skriva ett eller flera begrepp på förstaspråket, trots att läraren inte kan elevens förstaspråk, betyder jättemycket för oss lärare. Detta visar att eleven är trygg i sin grupp och med sina lärare och att transspråkande har blivit en del av elevernas synsätt.  Det betyder också att eleven känner sig stolt att gå fram och visa sitt förstaspråk. Viktigt att poängtera här är att just den eleven var ensam om sitt förstaspråk i klassen.

Vad får eleven och de andra kompisarna i klassen för nytta av att skriva olika begrepp på sina egna språk på tavlan?

Som jag nämnde i mitt första inlägg, att transspråkande står på två ben. Det ena benet är kunskapsutvecklande, medan det andra är identitetsstärkande. Ytterst viktigt enligt forskning är att förstaspråket utvecklas parallellt med andraspråket, då det är en viktig del i elevernas språkutveckling, (Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, 2016). 

Inte bara elevens identitet och självkänsla som utvecklas, utan vi utvecklar även elevens deltagande, ansvarstagande och att de är med och formar sin undervisning, så som det står i läroplanen:

“Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”  (Lgr11, s. 8)

I den här lektionen har vi arbetat med att stärka elevernas identitet, genom att värdesätta deras förstaspråk.

Efter att en elev kom fram till tavlan ville flera andra elever också komma och visa hur duktiga, stolta och flerspråkiga de är. Det tog inte så lång tid att genomföra elevens idé, dock blev resultatet utmärkande. Vi fick glada, engagerade och motiverade elever.

Eleven som tog initiativet genom att komma fram till tavlan gjorde hans, vår och de andra elevernas dag!

Så kort sagt om transspråkande och genomförandet i klassen: lyssna på dina elever, värdesätt deras förstaspråk, erfarenhet och deras bakgrund. Se det de bär med sig som en viktig del för deras lärande. Detta kommer i sin tur att leda till bland annat en ömsesidig respekt och lyhördhet.

Flerspråkighet i centrum Intisar Khalid Intisar.KhalidRaisan@vaxjo.se Centrumskolan PUBLICERAT: 2021-06-09

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida