Sök
Translate

Use Google to translate this website

Hem Bloggar De 45 olika Författare som inspirerar mig

DELA

Författare som inspirerar mig

Att läsa pedagogisk litteratur kan nog låta torrt i mångas öron men för mig är det en viktig del i min kompetensutveckling. Jag söker ofta nya infallsvinklar i mitt arbete både vad gäller kunskapsinlärning och det sociala arbetet som vi genomför i skolan. Litteraturen blir här viktig för mig.

Bild

Den som just nu inspirerar mig mest i mitt arbete är utan tvekan Pauline Gibbons. När vår skola gick från att ha en relativt heterogen elevsammansättning till att bli en mångkulturell skola blev läran om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ett måste. I och med det har vi bland annat fördjupat oss i Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet". Hennes böcker består till stor del av många konkreta tips som man direkt kan använda sig av i undervisningen och det gillar jag. Att hon mixar teorier med undervisningsaktiviteter är nog uppskattat av många stressade lärare. Gibbons skriver om hur man får alla elever aktiva under lektioner, hur man kan arbeta för att få eleverna att gå från tal till skrift, strategier för att hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor i att lyssna, tala, skriva och läsa, hur man skapar effektiva grupparbeten och mycket mera. Hennes fokus ligger på hur man hjälper flerspråkiga elever, men många av dessa metoder fungerar ju lika bra på alla elever. Man brukar säga att det språk-och kunskapsutvecklande arbetssättet är bra för alla, men helt nödvändiga för flerspråkiga elever för att de ska få lyckas i skolan.

En annan författare som har bidragit mycket till att utveckla mig som lärare är Dylan Williams. Det är många år sedan jag först kom i kontakt med hans tankar om undervisning och framför allt bedömning och jag föll direkt. Idéerna i hans bok ”Att följa lärande” är något som jag har med mig varje dag i min undervisning. Att arbeta formativt tillsammans med eleverna för att få dem att utvecklats har lärare gjort i alla tider så klart, men Williams ger oss många bra metoder för att göra detta. Det är lätt att tänka att detta är krångligt och mycket tidskrävande, men Williams lär ut metoder hur man kan arbeta formativt både enskilt och på gruppnivå. Han talar i boken om fem nyckelstrategier för formativ bedömning och det är kring dessa han bygger upp olika metoder som man kan använda.

De fem nyckelstrategierna är följande:

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.
2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett.
3. Att ge feedback som för lärandet framåt.
4. Att aktivera eleverna till att bli lärande resurser för varandra.
5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.

Nästa vecka ska mina fyror ha ett litet prov om ekologi och inför detta har jag använt en metod som Williams skriver om som han kallar för ”förprov”. Eleverna fick på en lektion i veckan ut frågorna som kommer på provet och fick först enskilt svara på dem i cirka tio minuter. Därefter delades eleverna in i grupper om fyra och fyra och så fick de hjälpas åt att fylla i sina svar. Slutligen gick vi igenom svaren på frågorna i helklass. Ett bra sätt att repetera där alla elever blir aktiva och används som lärresurser för varandra.

Den tredje pedagogiska författaren som jag tänkte ta upp här idag är John Steinberg. Steinberg är fil. dr. i pedagogik och arbetade som rektor och universitetslektor fram till dess att han skapade sitt eget bolag där han fungerar som konsult och föreläsare. Han har ofta en lite annan ingång i sina böcker än de andra författarna jag nämnt här och de handlar mer om gruppdynamik och värdegrund. Jag har läst ett par böcker som han har skrivit tillsammans med sin sambo Åsa Sourander. Sourander har arbetat som lärare i många år och har utifrån det skapat tankar kring hur man får till en lyckad undervisning. I sina böcker talar de visserligen ibland om olika undervisningsmetoder, men essensen är att det som är viktigast för att lyckas som lärare handlar om bemötande. Hur man bemöter eleverna och deras föräldrar och hur man kan samarbeta med föräldrarna för barnens bästa. Man trycker också på hur viktig samhörighet och respekt för varandra i elevgruppen är. De menar att en god sådan ger en trygghet i gruppen som i sin tur ger en ökad måluppfyllelse. Böckerna ”Att vända en klass – från oro till fokus” och ”Värdegrundsarbete i praktiken” ’är böcker som jag verkligen kan rekommendera att läsa om du är intresserad av dessa frågor.

De 45 olika Therese Stern therese.stern@vaxjo.se Lammhults skola PUBLICERAT: 2022-05-30

Detta är Pedagog Växjö

Pedagog Växjö är en sajt för oss och av oss som jobbar i någon av Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och elever. Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans.

Här hittar du oss

Länk till Växjö kommuns hemsida